FANDOM

1,986,052 Pages

StarIconGreen
LangIcon
Wâldsang

This song is a Traditional.

Moai sûnder wergea binne de Wâlden:
Smûkskaedsjend beämtegrien ôeral yn 't roun,
Blierlaeitsend boulân, tierige greiden,
Sjongende fûgels, sânnich de groun.

Maimoänne pronkseal' binne de Wâlden:
't Hôf klaeid yn bloeiselwyt, geal sjongt en slacht,
Kijkes yn 't miedlân rinne to weidsjen,
't Nôt weacht it fjild ôer, swiid is de pracht.

Nocht, oars sa nearne, jouwe de Wâlden:
Oerflôedich libbensswiet, soundheid en tier,
Foärjiers en simmers, hjersttiids en winters,
Fjildwille 'n hûsfreugd throch 't hele jier.

Fryske biwenners habbe de Wâlden:
Hja libje frôed en from, sljucht binn' se 'n rjucht,
Eang fan útwrydskens, gol en ienfâldich,
Altyd deselde, hwêr me se sjucht.

Written by:

Traditional

Translated words:

 • De Wâlden: The woods
 • Smûkskaedsjend: pleasantly casting shade
 • Blierlaeitsend: friendly smiling
 • Klaeid: dressed
 • Geal: nightingale
 • Kijkes: cows
 • Miedlân: (country made), meadows
 • Nôt: grain
 • Weacht: golf
 • Fjildwille: outdoor pleasures
 • Utwrydskens: the outlandish, strange

External links