Fandom

LyricWiki

Traditional:Wâldsang Lyrics

1,901,189pages on
this wiki
Add New Page
Talk7 Share
StarIconGreen
WatchedIcon
LangIcon
Wâldsang

This song is a Traditional.

Moai sûnder wergea binne de Wâlden:
Smûkskaedsjend beämtegrien ôeral yn 't roun,
Blierlaeitsend boulân, tierige greiden,
Sjongende fûgels, sânnich de groun.

Maimoänne pronkseal' binne de Wâlden:
't Hôf klaeid yn bloeiselwyt, geal sjongt en slacht,
Kijkes yn 't miedlân rinne to weidsjen,
't Nôt weacht it fjild ôer, swiid is de pracht.

Nocht, oars sa nearne, jouwe de Wâlden:
Oerflôedich libbensswiet, soundheid en tier,
Foärjiers en simmers, hjersttiids en winters,
Fjildwille 'n hûsfreugd throch 't hele jier.

Fryske biwenners habbe de Wâlden:
Hja libje frôed en from, sljucht binn' se 'n rjucht,
Eang fan útwrydskens, gol en ienfâldich,
Altyd deselde, hwêr me se sjucht.

Written by:

Traditional

Translated words:

 • De Wâlden: The woods
 • Smûkskaedsjend: pleasantly casting shade
 • Blierlaeitsend: friendly smiling
 • Klaeid: dressed
 • Geal: nightingale
 • Kijkes: cows
 • Miedlân: (country made), meadows
 • Nôt: grain
 • Weacht: golf
 • Fjildwille: outdoor pleasures
 • Utwrydskens: the outlandish, strange

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.