FANDOM

1,999,179 Pages

Zomerochtend (Nederlandse vertaling)

Wat ben je lieflijk, rijzende zomerochtend
Het opgaande zonnetje lacht me toe.
't Haantje kraait kukelu, 't duifje roept roekoekoe,
Ik wil ook zingen blij van toon.

Al wat leeft doet er het zijne toe,
Veulentjes en kalfjes, paarden en koeien.
Ganzen die snateren, schapen die blaten,
Lammetjes die springen, wonderlijk blij.

't Leeuwerikje in de wolken, eendjes in het water,
Mussen en zwaluwen, elk zingt zijn lied.
Ooievaars klapperen, kieviten wapperen,
De grutto op het hek roept grito-griet.

'k Zou voor geen goud willen dat ik nog lag te slapen,
't Is mij zo aangenaam vroeg op de morgen.
Spreeuwen die kwinkeleren, eksters die schateren:
Alles is vrolijk, ik ben het ook!

Simmermoarn (Frisian Original)

Wat bisto leaflik, rizende simmermoarn!
't Opgeande sintsje laket my oan.
't Hoantsje kraait: kûkelû! `t Doke ropt: rûkûkû!
Ik wol ek sjonge fleurig fan toan.

Alles wat libbet docht der no sines by:
Fôltsjes en kealtsjes hynders en kei.
Guoskes, dy snetterje, skiepkes, dy bletterje.
Lamkes, dy springe nuvere blij.

't Lurkje yn 'e wolken, de eintsjes yn 't lizich wiet,
moskjes en sweltsjes, elts sjongt syn liet
De ea' barren klapperje, ljipkes wjukwapperje.
Skries op 'e hikke, ropt grito-griet!

`k Woe foar gjin gûne dat 'k jit te sliepen lei,
't is my sa noflik ier op `e dei.
Protters, dy tsjotterje, de eksters, dy skatterje,
alles is fleurich, ik bin it mei.