FANDOM

1,999,133 Pages

De Grouster Weagen (Nederlandse vertaling)

Rol dan, rol dan, watergolven
Rol en bruis om 't oude Grouw
Myriaden voor onz' ogen
Vlogen, stoven om ons Grouw
Rol dan aan ons oog voorbij
Harde Friezen blijven wij!
Harde Friezen blijven wij!

tsientûzenen = miriaden jit = noch tsjêf = kaf

De Grouster Weagen (Frisian Original)

Rôlje, rôlje, wetterweagen,
Rôlje en en brûs om it âlde Grou!
Miriaden foar ús eagen.
Fleagen, stauwen om ús Grou;
Rôlje, rôlje ús foarby!
Hurde Friezen bliuwe wy!
Hurde Friezen bliuwe wy!

Rôlje, polskje, Fryske weagen,
Rôlje en wâlje om 't âlde Grou!
Brûs en wiggelje âlde weagen,
Kroanje de âlde rûne trou!
Rôlje, wâlje âlde Grou,
Byld fan echte Fryske trou
Byld fan echte Fryske trou

Heit en mem binn' hjir bedutsen,
Berntsjes, twiichjes fan myn hert.
Suchten binne hjir ferbrutsen,
Dy't myn God allinne heart.
Hiel myn libben fleach foarby,
Alde trouwe Grou, by dy,
Alde trouwe Grou, by dy.

Rôlje, rôlje, Grouster weagen!
Brûs en spiel jit om myn grêf;
Libjend koe 'k dy net besjonge,
Spiel my deade wei as tsjêf.
Lit myn berntsjes leaf en frij.
Roeie en djoeie dan yn dy
Roeie en djoeie dan yn dy

Rôlje, rôlje, wetterweagen,
Rôlje en brûs om 't âlde Grou!
Miriaden foar ús eagen.
Fleagen, stauwen om ús Grou;
Rôlje, rôlje ús foarby!
Hurde Friezen bliuwe wy!
Hurde Friezen bliuwe wy!