FANDOM

1,999,958 Pages

The Old Frisians (English translation)

Frisian blood, thicken up! Now rise, foam and seethe,
And thud on through our veins!
Fly up! We sing of the best land on the Earth,
The Frisian land full of honour and pride.

Sound then and thunder it far and wide
Thine old honour, oh Frisian ground!
Sound then and thunder it far and wide
Thine old honour, oh Frisian ground!

How also from other nations, need, and sea threatened,
Age-old, beloved Frisian ground,
Those stead fast bonds were never broken,
That bound the Frisians to their land.

Sound then and thunder it far and wide
Thine old honour, oh Frisian ground!
Sound then and thunder it far and wide
Thine old honour, oh Frisian ground!

Unused to bowing, they stayed by the old folk in honor,
Their name and language, their sense of freedom.
Their word was law, right, humble and true they teach,
And opposed to coercion from whomever it might come.

Sound then and thunder it far and wide
Thine old honour, oh Frisian ground!
Sound then and thunder it far and wide
Thine old honour, oh Frisian ground!

Honourable people of this old name,
Be always proud of your ancestors!
Remain forever on that high grey stem
A green and strong flourishing shoot!

Sound then and thunder it far and wide
Thine old honour, oh Frisian ground!
Sound then and thunder it far and wide
Thine old honour, oh Frisian ground!

De âlde Friezen (Frisian Original)

Frysk bloed tsjoch op! Wol no ris brûze en siede,
En bûnzje troch ús ieren om!
Flean op! Wy sjonge it bêste lân fan d'ierde,
It Fryske lân fol eare en rom.


Klink dan en daverje fier yn it rûn
Dyn âlde eare, o Fryske grûn!
Klink dan en daverje fier yn it rûn
Dyn âlde eare, o Fryske grûn!

Hoe ek fan oermacht, need en see betrutsen,
Oerâlde, leave Fryske grûn,
Nea waard dy fêste, taaie bân ferbrutsen,
Dy't Friezen oan har lân ferbûn.


Klink dan en daverje fier yn it rûn
Dyn âlde eare, o Fryske grûn!
Klink dan en daverje fier yn it rûn
Dyn âlde eare, o Fryske grûn!

Fan bûgjen frjemd, bleau by 't âld folk yn eare,
Syn namme en taal, syn frije sin;
Syn wurd wie wet; rjocht, sljocht en trou syn leare,
En twang, fan wa ek, stie it tsjin.Klink dan en daverje fier yn it rûn
Dyn âlde eare, o Fryske grûn!
Klink dan en daverje fier yn it rûn
Dyn âlde eare, o Fryske grûn!

Trochloftich folk fan dizze âlde namme,
Wês jimmer op dy âlders grut!
Bliuw ivich fan dy grize, hege stamme
In grien, in krêftich bloeiend leat!


Klink dan en daverje fier yn it rûn
Dyn âlde eare, o Fryske grûn!
Klink dan en daverje fier yn it rûn
Dyn âlde eare, o Fryske grûn!