FANDOM

1,985,844 Pages

StarIconGreen
LangIcon
Teen Titans (Japanese Version)

This song is by Puffy AmiYumi.

Domo kotsu uru mamoru yo
Teen Titans!
Suki kidai nuku randemo taberu yo
Teen Titans!
Shin kami dari kari oyai
Okuga san su ika shakai
Omae mo wa nari monai
Teen Titans, GO!

Okida koidei yopei okurayou
Teen Titans!
Mono yami haku daiketsu shichau yo
Teen Titans!
Kasu rane suke ju kontoro
Mama na daichu kontoro
Megau do wa hate shinai
Teen Titans, GO!

Teen Titans,GO!

Shami shii doke itsu demo
Boku randa iru yo
Ai doke iwa duyo
Boku randa itsu mo... Itsu mage mo...
T-E-E-N-T-I-T-A-N-S Teen Titans let's go!
T-E-E-N-T-I-T-A-N-S Teen Titans let's go!
T-E-E-N-T-I-T-A-N-S Teen Titans let's go!
T-E-E-N-T-I-T-A-N-S Teen Titans let's go!

(Guitar Solo)

Domo kotsu uru mamoru yo
Teen Titans!
Suki kidai nuku randemo taberu yo
Teen Titans!
Shin kami dari kari oyai
Okuga san su ika shakai
Omae mo wa nari mounai
Teen Titans, GO!

Teen Titans, GO!
1-2-3-4 GO!
Teen Titans!

External links