FANDOM

1,998,674 Pages

Three Principles of the People (Official translation)*

San Min Chu-i, our aim shall be:
To found a free land, world peace, be our stand.
Lead on, comrades, vanguards ye are.
Hold fast your aim, By sun and star.
Be earnest and brave, your country to save,
One heart, one soul, one mind, one goal.

LITERAL TRANSLATION

Three Principles of the People,
The foundation of our party.
Using [this], [we] establish the Republic;
Using [this], [we] advance into a state of total peace.
Oh, you, warriors,
For the people, [be] the vanguard.
Without resting day or night,
Follow the Principles.
Swear [to be] diligent; swear [to be] courageous.
Obliged to be trustworthy; obliged to be loyal.
[With] one heart and one virtue,
[We] carry through until the very end.

Zhōnghuá Míngúo gúogē (Hanyu Pinyin)

Sānmín zhǔyì, wú dǎng suǒ zōng;
Yǐ jiàn Mínguó, yǐ jìn dàtóng.
Zī ěr duōshì, wèi mín qiánfēng;
Sùyè fěi xiè, zhǔyì shì cóng.
Shǐ qín shǐ yǒng, bì xìn bì zhōng;
Yì xīn yì dé, guànchè shǐ zhōng.Sānmín zhǔyì, wú dǎng suǒ zōng;

Yǐ jiàn Mínguó, yǐ jìn dàtóng.

Zī ěr duōshì, wèi mín qiánfēng;


Sùyè fěi xiè, zhǔyì shì cóng.

Shǐ qín shǐ yǒng, bì xìn bì zhōng;


Yì xīn yì dé, guànchè shǐ zhōng.