FANDOM

1,998,866 Pages

StarIconGreen
LangIcon
K.A III

This song is by Magma and appears on the album K.A (2004).

ᴧë kobalë sün deïa
ᴧë kobalë toïdo sün dëhn deïa

Kobalë döhn dëh ẁorissoï (x3)
Kobalë döhn dëh dö ẁërëh ẁï soï

Kobalë döhn dëh ẁorissoï (x4)

[1st voice]
Kobalë döhn dëh ẁorissoï (x4)
[2nd voice]
Kobalilëh dëhn dëhn sé Donvaï Ïẁa süẁaï
Doẁï Doẁeri döh sé Doẁeri döh sé
Ïẁa süẁaï Doẁï
Kobalilëh dëhn dëhn sé Donvaï Ïẁa süẁaï
Doẁï Doẁeri döh sé Doẁeri döh sé
Ïẁa süẁaï   Doẁï

Kobalilëh dëhn dëhn sé Donvaï Ïẁaah süẁaï
Doẁï Doẁëri döh sé Doẁëri döh sé
Ïẁaah süẁaï Doẁï
Kobalilëh dëhn dëhn sé Donvaï Ïẁaah süẁaï
Doẁï Doẁëri döh sé Doẁëri döh sé
Ïẁaah süẁaï
Doẁï löhn sᴧë

Ërdö
Doẁëri sün dö ẁëhr
Eẁen dëh šlakëhndᴧë
Ẁïrr ünt
Da Feltëš komëštah
Dëh ẁlasïk Kobaïa
Ëẁa bradiaah sündᴧë

Ërdö ẁëhrë sün dᴧëẁëloï
Ẁëhrë sün doẁëh ẁëloï
  ü ü ü ü ü ü
  ü ü ü ü ü ü

Ërdö ẁëhrë sün dᴧëẁëloï
Ẁëhrë sün doẁëh ẁëloï
ᴧë ẁërissi neẁi
ᴧë ẁërissi sündi

Ẁïrr ëtnah
Doẁëri sïn deïa                doẁï
Doẁï                           döhndë
Doẁï                           döhnsë
Döh roï !                      döhndë
Dëh roï !                      sündëh
Dëh ẁïrr !                     döhnsë

Döhn sé ẁi lëhïn               döhndë
Ëẁilëh ẁï rëẁï soï             döhnsᴧë
Doẁi seï
Sëẁi löh ẁï leï Dondï          dëh leï Dondï

Döhn dëẁi leï                  döhndë
Döẁi lëh ẁï soẁiloï            döhnsᴧë
ᴧë ẁërissi nöẁi                dondï
Doẁï sëï sëhïn dëï             döh sëhïn dé é

Ahl ẁëhr                       rï söhn
Ahl ẁëhr                       rï sündᴧëloï

Döhn dëẁi leï                  döhndë
Döẁi lëh ẁï soẁiloï            döhnsᴧë
Döẁi leïss
Ẁïrëh ẁi sëhïn dëhndï          döh sëhïn dëhndë

Döhn dëẁi leï                  döhnsᴧë
ᴧëẁilëh ẁï löh ẁï soï          döhnsoï
Dö ẁërissï sündi
Doẁëhr                         dëhndi
Seï deï Dondï                  sé deï Dondï

Ahl ẁëhr                       rï söhn
Ahl ẁëhr                       rï sündᴧëloï
Ahl ẁëhr                       rï söhn
Ahl ẁëhr                       rï sündi
Ahl ẁëhr                       rï sündi

Hël Hël  Hël Hël  Hël Hël  Hël Hël (chœurs)

Ẁêh........
Doẁi löhn söh döh
Doẁëri ẁëlöhn
Ẁëhri ẁëlöhn sé
Ẁëlöhn dö löh
Doẁëri ẁêh sün dé
Ẁëhrë sün dé löhn döh
Doẁëri söhn dé
Ẁëhri söhn döh ẁëhr
Döh ẁëlohn söh
Ẁëhri sün döh
Ẁêh........

Töh ! (x8)
Söhn ! (x6)

Ẁêh........
Döh ẁï lëtsëhn dé
Doẁëri ïösz diï
Doẁëh rïn deïs
Ẁëlöhn söhn dé
Doẁëri sün döh
ẀÊH........

Ï ẁaah rï sï sündi
Ö ẁëhri sün deï
ᴧë ẁërissï sündi
Doẁëri sïn deï

Maalëh sün dö
Maalëh sün doẁi
Aalëh söhn
Aalëh söhn doẁi
Mëhlë sün dé
Dö mëhlë sün doẁi
Dö mëhlë söhn dé
Aalëh söhn doẁi
Mëhlë söhn
Mëhlë söhn dö
Dö mëhlë söhn
Dö mëhlë söhn doẁi
Mülüüh sëhn
Mülüüh sëhn dö
Dö mülüüh sëhn dé
Mülüüh sëhn deï
Dülüüh möhndëh
Dülüüh söhn deï

Dö ReuĞëhlëmᴧëstëh
Doẁëri söhn deï
Dülüüh mahndë
Dülüüh söhn deï
Dö aalëh söhn dé
Aalëh söhn deï

Ẁëhrë söhn dö
Ẁëhri sündi
Ẁëhri sïn dï
Ïẁëhr sïn dëhndi
Doẁëh sün dö
Doẁëh sündi
Ïẁëhr sïn dëhndi
Doẁëhr sïn dëhndi
Ẁëhrï sündi
Ẁëhri sündi
Ẁëhri sündi
Ẁëhri sündi
Ïẁëhr Dondï
Ïẁëhr Dondï
Ïẁëhr Dondï
Ïẁëhr söhn dï
Rï sï sündi
Rï sï sündi
Rï sï sündi
Rï sï sündi

Aalëh söhn dï
Dëh aalëh söhn doẁëhr
ReuĞëhlëmᴧëstëh
Doẁëri söhn dö ẁêh...

Doẁëh sün dö
Doẁëh sündeïa
Üẁeuhl söhn dï
Üẁeuhl sündïa

Dᴧëm doẁisëhn deẁeleï dëh loï dëh loï
Doẁosëhn doẁeleï döh rïndiï
Dëh söhn dö loï dö ẁï ẁeloï
Doẁosëhn doẁeleï döh rïndiï
Dëh sëhn dö loï loï loï
Dëh ẁëh seẁelëh döh rïndiï
Dëh seẁelëh ẁisëhn dö loï
Dëh ẁëh seẁelëh ẁelëh ẁisëhn dö loï

Döhn
Doẁeh söhn doẁeh rïn dëẁïhn dëh loï (chœurs)

Ẁeloï dëh dü dëh djzïhn
Ëh Ğëhmahm maah dëh djzoï
Dü Ğëh djzïhn              sé ẁö sé ẁö sé ẁö sé ẁisëhn dëh loï (x2)
Ẁeloï dëh dü dëh djzïhn
Ëh Ğëhmahm maah dëh djzoï
Dü dëh djzïhn

Ëẁosᴧë ẁëhlo ẁoh rï rï rï rï
Ëẁosᴧë ẁëhlo ẁoh rï rï rï rï
Ëẁosᴧë ẁëhlo ẁoh rï rï rï ri
Ëẁosᴧë ẁëhlo ẁoh rï rï rï rï

Döhn
Doẁeh söhn doẁeh rïn dëẁïhn dëh loï (chœurs)

Ẁeloï dëh dü dëh djzïhn
ÜĞü mahm maah dëh djzoï
Dü Ğëh djzïhn              sé ẁö sé ẁö sé ẁö sé ẁisëhn dëh loï (x4)
Ẁeloï dëh dü dëh djzïhn
Ëh Ğëhmahm maah dëh djzoï
Dü dëh djzïhn

Ëẁosᴧë ẁëhlo ẁoh rï rï rï rï
Ëẁosᴧë ẁëhlo ẁoh rï rï rï rï
Ëẁosᴧë ẁëhlo ẁoh rï rï rï rï
Ëẁosᴧë ẁëhlo ẁoh rï rï rï rï

Ëẁosé Ëẁorï
Ëẁosé Ïẁi sï
Ëẁosé Ëẁorï
Ëẁosé Ïẁi rï
Ëẁosé Ëẁërï
Ëẁosé Ïẁi sï
Ëẁosé Ëẁërï
Ëẁosé Ïẁi sï

Döhn
Doẁeh söhn doẁeh rïn dëẁïhn dëh loï (chœurs)

Ẁeloï dëh dü dëh djzïhn              sé ẁö sé
Ëh Ğëhmahm maah dëh djzoï
Dü Ğëh djzïhn                        sé ẁö sé ẁö sé ẁisëhn dëh loï (x3)
Ẁeloï dëh dü dëh djzïhn
Ëh Ğëhmahm maah mëhm möo
Dü dëh djzïhn

Ëẁosᴧë ẁëhlo ẁoh rï rï rï rï
Ëẁosᴧë ẁëhlo ẁoh rï rï rï rï
Ëẁosᴧë ẁëhlo ẁoh rï rï rï rï
Ëẁosᴧë ẁëhlo ẁoh rï rï rï rï

Ëẁosé Ëẁorï
Ëẁosé Ïẁi rï
Ëẁosé Ëẁorï
Ëẁosé Ïẁi sï
Ëẁosé Ëẁërï
Ëẁosé Ïẁi sï
Ëẁosé Ëẁërï
Ëẁosé Ïẁi sï

Ẁoriïs Dëẁïhn Doẁïhn
Dëẁïhn roï
Ẁoriïs Dëẁïhn Doẁïhn
Dëẁïhn roï

Allëhlüïa Allëhlüïa ……

Ẁoriïs Dëẁïhn Doẁïhn
Dëẁïhn roï

Allëhlüïa Allëhlüïa ……

Allëhlüïa Allëhlüïa
Sün dé neï
Allëhlüïa

Döẁatsïn Döẁatsïn Döẁatsïn
Döẁatsïn Döẁatsïndöh

Allëhlüïa Allëhlüïa

Ẁoriïs Dëẁïhn Doẁïhn
Dëẁïhn roï
Ẁoriïs Dëẁïhn Doẁïhn
Dëẁïhn roï

Allëhlüïa Allëhlüïa

Ẁoriïs Dëẁïhn Doẁïhn
Dëẁïhn roï

Allëhlüïa Allëhlüïa Ah !
Allëhlüïa !
Allëhlüïa ………………

Hoï Hamtaï Sïm rïm
Hamtaï
Hoï Hamtaï Sïm rïm
Hamtaï

Credits

Music by:

Christian Vander

Lyrics by:

Christian Vander

External links