FANDOM

2,029,347 Pages

StarIconGreen
LangIcon
K.A II

This song is by Magma and appears on the album K.A (2004).

Ahm ẁöhr dëhn deïa a
Ẁïr nahnseï
Ẁoraï
Diïèhr

Üss üss
Doẁëri iüsz iüsz
Döh ẁëhr dö sün sün - sün sün
Doẁëri ïosz
Doẁëri sündi
Dö ẁi sün
Ẁëhr dö sün
Döh ẁëh roï          doï doï doï
Doẁëri ẁëh soï       loï loï - loï loï
Sün sün
Doẁëri söhn söhn
Döh ẁëhr dö sündi sündi
Doẁëri ïösz
Doẁëri sündi
Döh rï sün
Ẁerdëhn sün
Doẁëh roï             doï doï doï
Doẁëri sündi          himtiï
Döh ẁëh rëẁï soï
Doẁëri sündᴧë
Ẁi........

Ẁïẁï ẁoẁo sëhndö (x8)

Üẁëh seẁëleh ẁëh sᴧëẁëloï               oh oh oh
Üẁëh seẁëleh ẁëh loẁi soï               ü  ü  ü
Üẁëh seẁëleh ẁëh sëẁëloï doẁëh Ïoškoïa
Ẁëhlo ẁëhsö ẁëh loẁe loï                ü  ü  ü

Ẁï ẁï ẁoẁosëhndö (x4)

Üẁëh seẁëleh ẁï rebidoï                 oh oh oh
Ẁï seẁïleh ẁï rëẁisoï                   dö ẁïlëh ẁilëhn
Doẁi seẁïleh ẁï sé ẁiloï                döh ẁëh rëẁi sündi
Ẁï seẁïleh ẁï rebidoï                   ü  ü  ü

Ẁï ẁï ẁoẁosëhndö (x4)

Ïiuss dö ẁir doẁi ïoẁi stoïa            oh oh oh
Ïiuss dö ẁir doẁi ïoẁi šaẁaah           ü ü ü
Döh ẁëhr dö ẁï doẁëh rëẁëh ïošaah       döh ẁëhr dö sïn
Ẁïrr döh ẁëhr doẁï rëẁi šaẁaah          ü  ü  ü

Ẁï ẁï ẁoẁosëhndö (x4)

                                         Ïiosz!
Döh ẁëhr dö ẁï reẁi sündi                doẁᴧëh séh ẁï sün
Doẁërï sün doẁëh ẁeloï                   oh oh oh
Seẁelëh ẁëh doẁëhr dö ẁï ïᴧëẁëh ïošaah   Ïiüss!
Doẁëh Seẁelëh ẁëhsö ẁeloï                ü  ü  ü

Ẁï ẁï ẁoẁosëhndö (x4)

Döh ẁëhr dö ïosz
Döh ẁëhr dö ẁï
Doẁi Ïoškoïa
Eẁëh rëẁi sûndi
Dëhn doẁi ïoẁska
Rï sündi
Deẁëh sᴧëẁeloï
Rï sündi
Doẁëh doẁëh roï
Sïn dïeh doẁëri
Doẁëri söhn dö loï
Doẁëri ẁëhlï sündi
Ẁëri ẁëh sündi

Ëẁi së ẁï lëh ẁï lëh ẁï soï
                                  dö ẁï së ẁï lëh rï sün
Ëẁi së ẁï rëẁi loẁï loï
                                  Ïlïᴧë ẁëh sündᴧë
Doẁï së ẁï lëh ẁï rëẁisoï
                                  dö ẁï rëẁi lëh ẁï sün
Ëẁï së ẁï lëh ẁï rebidoï

Doẁëh rëhndï
Doẁëh risün
Döh ẁëhrë sün döh ẁëhr            ẁï ẁï ẁoẁosëhndö ẁï ẁï
Döh ẁëhrë sün döh ẁëhr            ẁï ẁï ẁoẁosëhndö ẁï ẁï
Doẁërï sün...

    Atüh doẁï
    Doẁëh ẁerisöhn
    Ti dëhndi
    Atüh doẁëri
    Doẁëri ẁorisöhn
    Tü dëhndi
    ᴧë iliᴧë ᴧë
    Ëhntï

La la la la la la la la (x8)

Ëhlö ẁëhsö ẁëh löhẁï sün
Ëhlö ẁëhsö ẁëh löhẁï sün
Ëhlö ẁëhsö ẁëh löhẁï sün
Ëhlö ẁëhsö ẁëh löhẁï lünd (x2)

Ëhlö ẁëhsö ẁëh löhẁï sün
Ëhlö ẁëhsö ẁëh löhẁï sün
Ëhlö ẁëhsö ẁëh löhẁï lünd
Ëhlö ẁëhsö ẁëh löhẁï sün
Doẁëri sündi !!!

Ẁï ẁï ẁoẁosëhndö (x8)

Rï sï sündi
Rï dëhn dö ẁï
Doẁi sëhndoïa
Doẁëri sün dö ẁï
Dëhn dö ẁorissoï
Ẁïrr doïa doh ẁïrr soẁiloï
Ẁïrr deïa dëh ẁïrr doẁisoï
Ẁï ẁï doẁëri
Doẁëri sëhntendᴧë
Doẁëri sï ïoškoïa
Doẁëri šaẁaah
ᴧëẁï së ẁï lëh ẁï löhẁi soï             Ö  Ö  Ö
ᴧëẁï së ẁï lëh ẁï soẁiloï                Ü  Ü  Ü
ᴧëẁï së ẁï lëh ẁï seẁiloï                Ö  Ö  Ö
ᴧëẁï loẁï së ẁï löhẁi loï                
Ü Ü Ü                                  Ü  Ü  Ü

Ẁöhr mahn troiïe morgëhn ẁïr
Ün zür dëhm štraö                        zï zaïn tüss zaïn tüss zaïn tüss
Ẁïr ün dö ẁëh roï                        zï zaïn tü sëhndö
Ẁortz ün troiïe ẁeird ïrr ẁöhlëhn štür
Zï zaïn dü Meï                           tü zaïn tü zaïn tü tü zaïn
Ëhlö ẁëhsö ẁëh löh ẁï sün doẁëri sündi
                                         ëhlö ẁëhsö ẁëh löh ẁï sün doẁëri sündᴧë

Ẁï ẁï ẁoẁosëhndö (x8)
                                         ẁïẁï ẁoẁo sëhndo...
Dö ẁïlëhn                                ẁïẁï ẁoẁo sëhndo...

Ẁï ẁï ẁoẁosëhndö (x4)
                                         ẁïẁï ẁoẁo sëhndo...
Ô ẁïlëhn dëo                             ẁïẁï ẁoẁo sëhndo...

Ẁï ẁï ẁoẁosëhndö (x2)
                                         ẁïẁï ẁoẁo sëhndo
Ô Ô... Ô Ô Ô                             ẁïẁï ẁoẁo sëhndo

Ẁï ẁï ẁoẁosëhndö (x2)

Rïn !!!!

Les musiciens du bord du monde (x7)
Ö Üiï

Ü ... Ü Ü Ü Ü (x3)

Ö Üiï döwi  Ö Üiï döwi
Ö Üiï döwi  Ö Üiï döwi
Ö Üiï döwi  Ö Üiï döwi
Ö Üiï döwi  Ö Üiï döwi (x3)

Ï liᴧë ẁëh sündᴧë ẁëh ẁëloï
Ï liündᴧë ẁëh ẁëloï
Ö Rëẁi sïn dᴧë ẁëh ẁï sündᴧë

Ö ẁërissï nöwi
Ö ẁërissï nëwi
Ö ẁërïssï neï
Ö ẁërïssï sündi

Ï liᴧë ẁëh sündᴧë ẁëh ẁïssoï
Ï sündᴧë ẁëh ẁïssoï
Ö Rëẁi sïn dᴧë ẁëh ẁï sündᴧë

Ö ẁërissï nöwi
Ö ẁërissï sündi
Ö ẁërissï dëï
Ö ẁërissï nëwi
Ö ẁërissï sündi
Ö ẁërissï nöwi
Ö ẁërïssï dëï
Ö ẁërïssï sündi

Ï Mëi stëhn dëï
Ö Rëẁi sïn dᴧë ẁëh ẁï sündi

Ö ẁërïssï nëwi
Ö ẁërïssï döwi
Ö ẁërïssï sündi
Ö ẁëhrï sïn döwi
Ö ẁëhrï sïn dëï
Ö ẁëhrï sün döẁï
Ö ẁërïssï sündi
Doẁëri sïn döẁi
Ö ẁilᴧë sé döwi
Ö ẁïrëh sï döwi
Ü ü ü ü  döwi
Ẁïrr döh ẁëh sïn döẁi

Ẁïrr ün dëh Kobaïa ! (x12)

Ï Ï deï seï nöwi
Ï deï ẁï seï seï nöwi

Doẁëri sün deï
Dö ẁërïssï sündi
Doẁëri sïn dëwi
Ö ẁëhri sün döẁi
Doẁëri sïn dëï
Ö ẁërissï sündi
Doẁëri sün döẁi
Doẁëri sï sündi
Ü ü ü ü nëï
Doẁëri sïn doẁi
Ü ü ü ü nëwi
Doẁëri sïn deï

Da Zeuhl Ẁortz Mëkanïk
Ün Da Zeuhl Ẁortz Köszmïk
Dëh ẁlasïk Kobaïa
Magma ïss tendiwa

Ẁïrr ün dëh Kobaïa (x24)        ẁïrr ün
                                ẁïrr ün diïèhr

Ö üii döwi Ö üii döwi
Ö üii döwi döwi seï
Ö üii döwi döwi seï             Ö üii nëẁi
Ö üii seï seï döwi
Ö üii deï Ö üii seï             Allëh
Ö üii deï seï nöwi              Allëhlüia Allëhlüia
Ö üiï seï Ö üiï döwi            Allëh
Ö üiï seï seï deï

O üiï deï o üiï seï             Allëh
O üiï deï seï deï               Allëh
O üiï deï o üiï seï             Allëh
Seï deï deï seï
O üiï döwi o üiï döwi            Allëh
O üiï döwi o üiï döwi            Allëhlüia Allëhlüia
O üiï döwi seï nöwi              Allëh
O üiï döwi döwi seï              Allëhluya
O üiï döwi döwi seï              Allëh
O üiï döwi döwi seï              Allëhlüia Allëhlüia
O üiï döwi döwi seï              Allëh
O üiï döwi seï döwi              Allëhlüia
O üiï döwi o üiï döwi            Allëh
O üiï deï o üiï seï              Allëh
Ö üiï deï o üiï seï
Seï deï seï deï                  Ô Ô Ô

O ẁlatëhn sëhntën sëhntën
Ẁlatëhn ẁlatëhn sëhntën sëhntën dëh üss

Döẁatsïndöh ẁï
Döẁatsïndöh ẁï
Döh       ẁi !
Döh       ẁi !
Döh       ẁi !
Ï   Ï   Ï   Ï   Ï   Ï !

Credits

Music by:

Christian Vander

Lyrics by:

Christian Vander

External links