FANDOM

1,999,593 Pages

StarIconGreen
LangIcon
K.A I

This song is by Magma and appears on the album K.A (2004).

Ẁï ẁï siẁili dö rï
Siẁï dö ẁoh ẁëhrë sëhn dëẁëloï
Hël hël
Ẁï ẁï lï ẁëhrë dö rï
Ẁï ẁëhlë dö rï ẁëhrë
Sëhn dëh ẁëhrë dö rï
Ẁëhrë sëhn dëẁëloï
Hël hël   hël hël

Ẁëhrë sündᴧë ẁëhrë sündᴧë ẁëloï (x7)
Ẁëhrë sündᴧë ẁëhrë sündᴧë ẁëloï !

Hëlëh sündᴧë ẁëhrë sündᴧë ẁëloï (x3)
Hëlëh sündᴧë ẁëhrë sündᴧë ẁëloï
Dö rï !
Ẁëhrë sündᴧë ẁëhrë sündᴧë ẁëloï (x8)
Hörr   Hërr   ẁi ẁi loï
Ẁëhrë sündᴧë ẁëhrë sündᴧë ẁëloï (x8)
Hörr   Hërr   ẁi ẁi loï

Ẁëhrë sündᴧë ẁëhrë sündᴧë ẁëloï (chœurs)

Ẁï sün   ẁï sün
Ẁï sün   ẁï sün
Ẁï sün   rï sün
Rï sün dëhndi
Doẁëh rï sün
Doẁëh rïn dïi
Ẁï sün ẁï sün
Ẁï sün deï
Rï sün rï sün
Rï sün deï
Doẁëh rïn dïi
Doẁëh rïn dïi

Döh ẁisëhn döh ẁisëhn
Döh ẁisëhn döh ẁisëhn
Döh ẁisëhn döh ẁisëhn
Döh ẁisëhn döh ẁisëhn

[2nd voice]
Döh ẁisëhn döh ẁisëhn ...
[1st voice]
Dö ẁëhrë ẁëhlë doẁëri soï
Dö ẁëhrë ẁëhlë doẁëri soï
Dö ẁëhrë ẁëhlë doẁëri soï
Dö ẁëhrë ẁëhlë doẁëri soï

Döh ẁisëhn döh ẁisëhn
Döh ẁisëhn döh ẁisëhn
Döh ẁisëhn döh ẁisëhn
Döh ẁisëhn döh ẁisëhn

Rëẁë sündi doẁëri šaẁaah
Ẁïrr dö ẁëhr dö ẁï ẁïrr dö ẁï dëẁaah
Sïn dö ẁëhr dö ẁï doẁëri šaẁaah
Dö ẁëhr dö ẁï doẁëri dëẁaah
Rëẁëh sündi doẁëri šaẁaah
Sïn dö ẁëhr dö ẁï ëhloẁi sündi
Sïn dö ẁëhr dö ẁï oẁilëh sündi
Sïn doẁëh dö
Rëẁëh sündi doẁëri šaẁaah
Döh ẁëhrë ẁëhle doẁëri soï
Döh ẁëhrë ẁëhle doẁëri soï
Döh ẁëhrë ẁëhle doẁëri soï
Döh ẁëhrë ẁëhle doẁëri soï

Ëẁëh ẁësëh dö ẁï
Ëẁëh ẁësëh dö ẁï löhnsᴧë
Ẁir dö ẁï löhnsᴧë (x4)

Eẁëh sëh dö ẁö ẁö sïẁëhn
Siẁëhn ëdroï
Ẁö ẁö ẁëhrï ẁërissoï
Dö rï ẁërissoï

Ẁëhrë sündᴧë ẁëhrë sündᴧë ẁëloï (chœurs)

Ẁir doẁeh ẁëhlö doẁo ẁëh ẁëh loï
Doẁeri doẁëri söhn dᴧëlᴧë
Doẁeri dö sé döhn döh ẁërissoï
Doẁeri dö sé ẁirr dö ẁëh ẁëh roï
Doẁeri Ï ẁehr dö sïn dᴧë loï
Doẁeri sïn doẁehr sïn dᴧë loï
Rï sün doẁëri šaẁaah
Ri sün doẁëri šaẁaah
Sïn döh ẁëh roï döh ẁërissoï
Sïn döh ẁëh roï döh ẁërissoï
Sïn döh ẁëh roï döh ẁërissoï
Sïn döh ẁëh roï döh ẁërissoï

[1st voice]
Doẁëri Ï ẁëhr dö sïn dᴧë loï
Doẁëri Ï ẁëhr dö sïn dᴧë loï
Ërdö döh ẁëh sïn dö ẁï
Ërdö döh ẁëh sïn dᴧë loï
Ërdö döh ẁëh sïn dö ẁï
Ërdö döh ẁëh sïn dᴧë loï
Doẁëri Ï ẁëhr dö sïn dᴧë loï
Doẁëri sïn doẁehr sïn dᴧë loï
Doẁëri Ï ẁëhr dö sïn dᴧë loï
Doẁëri sïn doẁehr sïn dᴧë loï

[1st voice]
Siẁili ẁï lïhn dᴧë
Doẁëri sündᴧë
Sïn döh ẁëhr doẁëri
Doẁëh sindᴧë
Sïn döh ẁëhr doẁëri
Doẁëh sindᴧë
Sïn döh ẁëhr doẁëri
Doẁëri sün dëh ẁëloï
[2nd voice]
doẁëri doẁëri
döẁï sün
doẁëri doẁëri
döẁï sün
doẁëri doẁëri

[2nd voice]
Üt Köhntarkösz Köhntarkösz Köhntarkösz ...
[1st voice]
Rï i doẁëh sündi
Rï i doẁï sündᴧë
Rü ü doẁëh sündi
Rï i doẁï sündᴧë
Rï doẁëh sündi
Rï doẁëh sündᴧë
Rü ü doẁï sündi
Rü ü doẁï sündᴧë

Ü
Dëh ẁëhr dö soï
Döh ẁëhr dö loï
Dëh ẁëhr dö soẁiloï
Döh ẁëhr dö soï
Ëh ẁëhr dö soï
Ë ẁëhr dö soï
Ë ẁëhr dö loï
Döh ẁëhr dö roï
Döh ẁëhr dö roï
Döh ẁëhr dö roï
Sïn döh ẁëhr !

[1st voice]
Zir Ëtnah
Ẁir keuhmerattëhn
Nür këhmka
Ẁërd asslëhntt
Nöhr mëhteh zaïn
Ẁïrt altëhn
Zür keuhmerattëhn
Ẁïrd nübe štraö
Dütsz hamtaï
[2nd voice]
Seh Ïss dohn döh sé
Onëẁï
Onëẁï seï
Ï seh Ï sé noẁï
Ï Ï stehndᴧë ẁërissi
Ï ẁëhr zïnt
Ï ẁëhr Ïösz
Ï ẁëhr
Doẁëri Ïösz

Üts Köhntarkösz Köhntarkösz Köhntarkösz
Üts Köhntarkösz Köhntarkösz Köhntarkösz
Üts Köhntarkösz Köhntarkösz Köhntarkösz
Üts Köhntarkösz Köhntarkösz Köhntarkösz

R r ü ï ï ï             sssss
R r ü ï ï ï             sssss
R r ü ï ï ï             sssss
R r ü ï ï ï             sssss

Steuh leuhp  steuh leuhp  steuh leuhp  steuh leuhp
Stï lïhp  stï lïhp  stï lïhp  steuh leuhp (x4)

Üts Köhntarkösz Köhntarkösz Köhntarkösz
Üts Köhntarkösz Köhntarkösz Köhntarkösz
Üts Köhntarkösz Köhntarkösz Köhntarkösz
Üts Köhntarkösz Köhntarkösz Köhntarkösz

Ü
Dëh ẁëhr dö soï
Döh ẁëhr dö loï
Dëh ẁëhr dö soẁiloï
Doẁëhr dö soï

Ërdö ẁërëtsᴧë (x12)
Üdi ẁilotsᴧë (x2)
Ërdö ẁërëtsᴧë (x8)
Üdi ẁilotsᴧë (x2)

ᴧë doẁëri söhn dᴧëlᴧë
ᴧë doẁëri söhn dᴧëlᴧë
ᴧë dëh ẁëloï
ᴧë doẁëri söhn dᴧëlᴧë
ᴧë ᴧë doẁëri söhn dᴧëlᴧë
ᴧë dëh ẁëloï

Ẁïẁï ! Dö ẁëh rö ẁëh roï
Ẁïẁï ! Doï doï himtï !

Credits

Music by:

Christian Vander

Lyrics by:

Christian Vander

External links