FANDOM

2,006,498 Pages

StarIconGreen
LangIcon
Di Mahntër Sahïltaahk

This song is by Magma and appears on the album Rïah Sahïltaahk (2014).

Sïn rï sïn rï döhn ẁaï sïrah dëh hü dëh hünden staï (3x)
Sïn rï sïn rï döhn ẁaï ï ẁah dëh Rïah Sahïltaahk
Ï ẁah sürï sünraï
Ï mëhn ï mëhn sün raï ï ẁah dëh Rïah Sahïltaahk (4x)
Ï ẁah sürï sünraï

Sïn rï sôẁï niïahn
Ï mehtt sï döhn sïn rï sôẁï niïahn
Ï mehtt sï döhn sïn rë
Sôẁi niïh sôẁï niïahn
Sïẁehn so hôd
Sïn rï sï sôẁï niïahn
Sï mehtt sï dëhn glaö soï dëhn ẁaï...
Sïn rï sôẁï niïahn
Ï mehtt sï ẁah
Draï sïk sôẁï niïahn
Ï mehtt sï döhn sïn rë
Sôẁi niïh sôẁï niïahn
Lantsïn ẁatsüẁaï
Sôẁï niïh sôẁï niïahn
Bradïa soï dëhn hünden soï ẁaï...

[Contre-chant]
Lantsïn sün ẁaï saï seï saï seï
Lantsïn sün ẁaï
Si dëhn hünden soï ẁaï

Sôẁï niïahn (12x)
Sôẁï niïahn diï (4x)

Sahn seï süẁëhn sï sahn seï süẁëhn sï
Sahn seï süẁëhn sï lants/ëm
(2x)

Lant surï dondeï ï ẁatseï dondeï (2x)
Mehtt sïn ẁöhl dïhn döl lant sïn ẁöhl dïhn döl (2x)

Anseï lahn dëhn sï anseï lahn dëhn sï
Anseï lahn dëhn sï lants/ëm
(2x)

Sün rï ẁï soïa
Ï dö sï roẁnah
Ühn daksïk roẁiëh
Sün rï raïtah
Ï dö sï soẁnah
Rïah Sahïltaahk !! (3x)

External links