Fandom

LyricWiki

Magma:Ïma Sürï Dondaï Lyrics

1,900,922pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share
StarIconGreen
LangIcon
Ïma Sürï Dondaï

This song is by Magma and appears on the album Mekanïk Destruktïw Kommandöh (1973) and on the album Theusz Hamtaahk Trilogie (2000).

Ïmah süri Dondaï ïmah süri Dondaï
Ïmah süri Dondaï
Süri Dondaï
Ïmah süri Dondaï ïmah süri Dondaï
Ïmah süri Dondaï
Süri Dondaï
Ẁï
Ïmah süri Dondaï ïmah süri Dondaï
Ïmah süri Dondaï
Süri Dondaï
Ïmah süri Dondaï ïmah süri Dondaï
Ïmah süri Dondaï
Süri Dondaï
Ẁï
Ahl ẁëhr Ï ẁëhlansᴧë ahl ẁehr Ï ẁëh
Dats Ï dats Ï dats Ï
Ïmah süri Dondaï ïmah süri Dondaï
Ïmah süri Dondaï
Süri Dondaï
Ïmah süri Dondaï ïmah süri Dondaï
Ïmah süri Dondaï

Ï ẁëhss hïrr ünt Ï ẁëhss hïrr ünt
Ï ẁëhss hïrr ünt Hamtaï Hamtaï
Manëh mdᴧë sï manëh mdᴧë ẁï
Manëh mdᴧë sï Hamtaï Ham...

Ö soẁïloï Ö soẁïloï
Sün ᴧë ẁëhrï wï sï soïa
Sürï dëhn sïn tendiwa
ᴧë ẁëhrï ẁï sï soïa
Sürï dëhn sïn tendiwa

Ẁï ẁï Ëss Ëss ẁï ẁï üss üss
Ẁï ẁï Ëss Ëss ẁï sün ẁï sün (chœurs 12x)

Ẁï ẁï Ëss Ëss ẁï ẁï üss üss
Ẁï ẁï Ëss Ëss ẁï ẁï Dondaï
Ẁï ẁï Ëss Ëss ẁï ẁï üss üss
Ẁï ẁï Ëss Ëss ẁï ẁï Dondaï

[chœurs]
Ẁï ẁï Ëss Ëss ẁï ẁï üss üss
Ẁï ẁï Ëss Ëss ẁï sün ẁï sün (6x)
[solistes]
Ẁï rëẁi doh ẁölt doh ẁï rëẁï sündi
Ẁï rëẁi doh ẁölt ëwa bradïa sündᴧë (6x)

Da ẁortz dö zaïn Doẁosëhndö
Da ẁortz dö zaïn Doẁosëhndö (2x)

Da ẁortz dö zaïn
Da ẁortz dö zaïn
Da ẁortz dö zaïn
Da ẁortz dö zaïn (2x)

Da ẁortz mïtlaït
Da ẁortz mïtlaït
Da ẁortz mïtlaït
Da ẁortz mïtlaït (2x)

Mᴧëm ẁorïtstöhm ẁïlëhndᴧë ẁoẁoraï
Ẁirt Kreuhn Köhrmahn üdets Ğlaö zaïn
Tü! Zaïn Tü! Zaïn Tü! Zaïn Tü! Zaïn Tü! Zaïn

Music by:

Christian Vander

Lyrics by:

Christian Vander

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.