FANDOM

2,005,080 Pages

StarIconGreen
LangIcon
Ëmëhntëhtt-Ré II

This song is by Magma and appears on the album Ëmëhntëhtt-Ré (2009).

Dëhn dowëh lëh ïss ëhndi ïošaah
Ahn dëh lëh öss ahn dëhn dëh ründo ô
Ahndi lëhtnëtt
Ahndi lëh ïss
Dowï lëh üss
Ëhndï ï uss
Dowï lëhndi öss dëhn dëh wï lëh öst
Dowëh lëhndo ëssëhn dëh leïss
Döhn dëh lëhndi
Ahn dëh ründo
Dowï lëh üss

Ëhn i sëhndi
Dowëh lëh wï lëh doï doï
Rëbï lëhtnëtt
Owëh sëhn dëï
Ëhn dëh wï lëh rëh dëh rëh dëh lëh ïss
Ëdö lëht nëott
Dö wo sowolo lëht nëott
Tülülï lï...

Döhn dowi seï dowi leï dëh lëhn dëh loï
Dö sëhn dïn dëhn dëh rind/ë
Ëh sïn dëhnd/ë dö wï weloï

Dowi sëh wëhli wëlehn dö rindïï
Dëh sï dëh loï loï loï
Dö wö sëh nohm/ë wilëhn dö wï
Ett sëh nohm/ë nohm/ë nohm/ë
Ett sëh dö wïrd dëh ün dëh šlağ
Werdëhn ün dëh wïl dëh wurd
Ün dëh werdëhn slöst
Edëhn dö wö dowï weloï
Sëhn dëh rëhn dö rïn dïï
Essëhn dö loï loï loï
Ğemëhn /ë dëh m/ëm dëh werd dëh šlağ
Hindï dëh leï lëh öss
Hindën dö rïn dïï
Deï loï loï
Ätüh ü ü ü ü

Doh wëhr dëh loï
Doh wïrr dëhn dëh wiloï

Ëï ïowëh ïošaa
Doh wïrr dëh loï
Doh wïrr dëhn dëh wiloï
Ëï ïowëh ïošaa
Ërtz wïrd ün wurd
Ô ï ëh /ë Himtï
Dün ërtz dütz ğlaö
Ô ô ô ô ô ô

Doh wïrr dëh loï
Doh wïrr dëhn dëh wiloï
Dowëh rewiloï dowëh sëh wiloï
Dowëh rewiloï dowëh sëh wiloï
Dowëh rebiloï dowëh sëh wiloï
Üts wïrd zïnt düts
Dö wïrr dëhn dëh wiloï

Dö wï dëhn dö wilëhndo

Ëhndï iošaa sëhn dëh sïn dëh leïss tündï
Ëhndï iošaa sëhn dëhn dëh loï
Dowëh ründo o rün toï onaah
Ëhn dëh wï sï wï leïss
Ëhn dëh wï sï wï lëh öst
Rün toï onaah

Dëh wïl dëh wï lo weloï ëtnah
Dowëh leïss tendiwa
Dowëh lëh hïntit
Ëï škëh skëhn dëhn do ëhntëtt
Ëhndï leïss dowëh ïoškoïa
Dëh wï lëhrtz
Amaah škëh lï skëhn drëwi lëhn dëh lïï lëh lïï lëh öss
Dowëh ründo da Feltëš komëštah
Ahndï sëh dïn dëh leïss
Do wï seï do wï lëh hïntit
Doweli wiloï (x5)
Doweli wëh rï sï sündi
Dowëh lëh üss
Dowëri lëhndi lëhndi loh loï
Dowëri lëhndi dowï lëhndi dowï lëhndi dowï lëhndi
Dowï lëhndi lëh öst
Dowëh ründo
Dowëh rëhndi ïowëh šowskaa n'dï ëhrtz
Dowëh rëhndi ïowëh šowskaa
Ëhndï leï tündï
Dëh wëh sïn dëhn dëh loï
Ô dëhndi dëh wëh sïn dëhn dëh loï
Ahn dëh ëhrtz
Sëhtnï wotsïš ğlaö
Ëhn dëh rü sü tëhn dëh öst

Amaah lüst
Dëh wï lëht nëott
Dëh wï lëh liï lëh liï leïss
Rï sëhn dëï
Ëwëh seï dowëh leï dowëh leï
Dowëh leï dowëh leï dowëh leï
Do rï lëhndi do wï lëhndi do wï lëhndi
Ëî škëï skëhndöh
Sëhndi sëhndi lëhn dëh lï löhst
Ëhn dï sëhtnï wotsiš ğlaö
Ëhn dëh rüsü
Ô ïoškaa skëhndi sëhn do wï weloï
Dowï weloï dowï weloï dowï weloï
Ëhn dï sëhtnï wotsiš ğlaö
Ëhn dëh rüsü
Ô ïoškaa ïoss köhn dëh sï wëh së wilëhn dëh üss

Mahntëhr kreuz
Ütz zaïn
Dïts werdëhn štürrmeuhn
Üdets ğlaö da Felteš komëštah
Ëhn dï seï dowi lëh wï leïss
Dowï seï dowi lëh hïntit
Doweli wiloï
Doweli wï rï sï sündi
Dowëh lëh üss
Dowëh rï lëhndi lëhndiloh loï
Dowëh rï lëhndi
Dowi lëhndi dowi lëhndi dowi lëhndi
Dowi lëhndi lëh öst
Dowëh ründo
Dowëh rëhndi ïowëh šowskaa n'di ëhrtz
Dowëh rëhndi ïowëh šowskaa
Ëhndï leï tündï
Dëh wëh sïn dëhn dëh loï
Ô ô ô ô
Ëhlo wo sëh weloï (x10)
Üdets ğlaö dü zaïn
Dï šteurmëhn werdëhn

Dowi lëhndo dëwa lëhn dëhn dëh loï......
Hëğora....

Ü üü üü üü
Ü
To believe in God
Ïowi šawaa
Eïn deïss
To believe in God döh wïss
Ïowi šawaa
Döwatsïndöh dëh wï lëh üss
Dowëh rïn di
Ô dëh wï lëh üss
Dowëh rïn di
Döwatsïhndö dëh wï lëh üss
Dowëh rïn di

Ô to believe in God
Ïowi šawaa
Eïn deïss dëhndi
To believe in God dowïss
Ïowi šawaa
He's got a love supreme dëhndi
He's got a love dëhndi
No more then...
Ô ôôô ï lï d/ë
No more...
Doweri
Ô dëhndi
Dowërï lëhndi deïss
Dowëh ründo dëhn dëh loï
Dowërï lëhndi ün dowëh roï
Döhn dowëh loïn dïïr
Döhn dowëh ründo
Dowëh loïn dïïr
Wir ëmaï
Dowëh roï
Dowëh rëh lëhndi
Dowëh ründo wëloï Ô Ô
Dowëh rïn dëh loï dëhndi
Ô wï dëhndi
Ô WI

/ë ö eï a
Eï /ë ö eïa
/ë ö eï a
Eï /ë ö eïa
Ö ë ï ëhm /ëm
/ëm eïa eïa ëhm
/ëm eï /ëm ëï hoiï ëï /ëm (x6)

External links