FANDOM

1,959,566 Pages

StarIconGreen
LangIcon
Dh'èirich Mi Moch Madainn Chèitein

This song is by Kathleen MacInnes and appears on the album Òg-Mhadainn Shamhraidh (2006).

Hiùraibh o 's na hòro èile
Faill il o hill u ill o

Dh'èirich mi moch madainn Chèitein

Sèist:
Faill il o hill u ill o
Hiùraibh o 's na hòro èile
Faill il o hill u ill o

Chuala mise sgeul bha èibhinn
Gun robh gaisgich dheas air èirigh
A chur beatha 'n cainnt na Fèinne
Chaidh iad cruinn a ceann a chèile
Thuirt iad gu robh chànan feumail
Anns an sgoil cho math ri Beurla
Siud an duine a rinn feum dhuinn
Siud an duine a rinn feum dhuinn
Friseal Mac an Tòisich gleusta
Togaibh luinneag agus sèist dha
Àrdaichear e gus na speuran
Leis na Gàidheil 's gach àite 'n tèid e

Hiùraibh o 's na hòro èile
Faill il o hill u ill o

English Translation:

Hiùraibh o 's na hòro èile
Faill il o hill u ill o

I arose early one May morning

Chorus (after each verse):
Faill il o hill u ill o
Hiùraibh o 's na hòro èile
Faill il o hill u ill o

I heard news which gladdened me
That the able heroes had risen
To put spirit in the language of the Feinne
They had gathered together
Declaring the language of use
In the schools as well as English
Now there was a man
Now there was a man
Wise Fraser MacIntosh
Sing songs and tunes for him
Let him be praised to the heavens
By the Gaels wherever he goes

Hiùraibh o 's na hòro èile
Faill il o hill u ill o