FANDOM

1,999,829 Pages

yěxǔ wǒ yīge rén
bùnéng chéngjiù yīfān dàshìyè
dàn wǒ jìnlì gòngxiàn yīfèn wéibó de lìliang

yěxǔ wǒzìjǐ
bùnéng fāchū wànzhàng guāng hé liàng
dàn wǒ néng wèi dūshì dàilái zúgòu de guāngmáng

wǒ cónglái dōu bùzàihū
zìjǐ búshì yīge dàrenwù
yīnwèi píngfán yěshì yīzhǒng xìngfú

kàndào míngrén zǒngshì mángmánglùlù
wǒde shíjiān yóu wǒ kòngzhì
píngfán rìzi yíyàng huì chōngshí