FANDOM

1,999,078 Pages

Ik ha dy leaf (Nederlandse vertaling)

Ik wit net asto sitst te wachtsjen
Op in freunlik wurd fan my
As ik dy oprop yn myn gedachten
Dan wurd ik sa bliid fan dy
Ik fiel it as ik dy foarby rin
As ik dy sjoch, dyn stimme hear
It sit yn hûnderttûzend flinters
Dy't swiet sweve troch myn lea

Ik ha dy leaf, myn hiele libben
't Is folle mear as hâlden fan
't Is krekt of asto yn myn bloed sitst
En ik kin der neat tsjin dwaen
Dyn moaie eagen lykje marren
Ik kin d'r sa yn ûnder gean
It is in bjusterbaarlik barren
Ik krij it ek fan 't Hearrenfean

Ik ha dy leaf, ik ha dy leaf, ik ha dy leaf
Hwat moat ik sûnder dy
't Bin mar fjouwer lytse wurdsjes
En al makket ús dat soms hwat bang
Ik ha dy leaf...wol alve stêden lang

Ik fiel it moarns asto wer opstiest
Ik sjoch it yn in simmerske bui
Ik wurd al weak asto ris fuortgiest
Yn myn allermoaiste trui
It is myn hân dytst samar fêstpakst
As wy kuierje lâns de feart
It komt ek, en dat is no it frjemde
Troch soms hast hielendal neat

Ik ha dy leaf, ik ha dy leaf, ik ha dy leaf
Hwat moat ik sûnder dy
't Bin mar fjouwer lytse wurdsjes
En al makket ús dat soms hwat bang
Ik ha dy leaf...fjirtjin blommencorsos lang

Ik pruw it as ik dy in tút jou
Of asto lakest út alle macht
Ik sjoch it as d'r wer in stjêr falt
Nei it wyld frijen yn 'e nacht
It is dy tinteling, dat bryske
En derom bist to fan my
As ik dy rinnen sjoch dan tink ik:
"God, dêr giet in ingeltsje foarby"

Ik ha dy leaf, ik ha dy leaf, ik ha dy leaf
Hwat moat ik sûnder dy
't Bin mar fjouwer lytse wurdsjes
En al makket ús dat soms hwat bang
Ik ha dy leaf...twintig skûtsjes lang

Ik sjoch twa âlde minsken
Hân yn hân by de PC
't Is ien fan myn grutste winsken
Ik ha dy leaf, ek nei de AOW

'k ha dy leaf, wat moat ik sûnder dy
't Bin mar fjouwer lytse wurdsjes
En al makket ús dat soms wat bang
'k Ha dy leaf hûnderttsien keatsfjilden lang
'k Ha dy leaf 'k Ha dy leaf..... myn hiele libben lang

Ik heb je lief (Dutch translation)

Ik weet niet of je zit te wachten
Op een vriendelijk woord van mij
Als ik je oproep in mijn gedachten
Dan word ik zo blij van jou
Ik voel het als ik jou voorbij loop
Als ik je zie, je stem hoor
Het zit in honderdduizend vlinders
Die zoet zweven door mijn buik

Ik heb je lief, mijn hele leven
Het is veel meer dan houden van
Het is net alsof je in mijn bloed zit
En ik kan er niets aan doen
Jouw mooie ogen lijken meren
Ik kan er zo in ondergaan
Het is een wonderbaarlijk gebeuren
Ik krijg het ook van Heerenveen

Ik heb je lief, ik heb je lief, ik heb je lief
Wat moet ik zonder jou
Het zijn maar vier kleine woordjes
En al maakt ons dat soms wat bang
Ik heb je lief... wel elf steden lang

Ik voel het 's morgens als je weer opstaat
Ik voel het in een zomerse bui
Ik word al week als je eens weggaat
In mijn allermooiste trui
Het is mijn hand die je zomaar vastpakt
Als we wandelen langs de vaart
Het komt soms, en dat is nou het vreemde
Door soms haast helemaal niets

Ik heb je lief, ik heb je lief, ik heb je lief
Wat moet ik zonder jou
Het zijn maar vier kleine woordjes
En al maakt ons dat soms wat bang
Ik heb je lief... veertien bloemencorso's lang

Ik proef het als ik je een zoen geef
Of als je lacht uit alle macht
Ik voel het als er weer een ster valt
Na het wild vrijen in de nacht
Het is die tinteling, dat briesje
En daarom ben je van mij
Als ik jou lopen zie dan denk ik:
"God, daar gaat een engeltje voorbij"

Ik heb je lief, ik heb je lief, ik heb je lief
Wat moet ik zonder jou
Het zijn maar vier kleine woordjes
En al maakt ons dat soms wat bang
Ik heb je lief... twintig skûtsjes lang

Ik zie twee oude mensen
Hand in hand bij de PC
Het is één van mijn grootste wensen
Ik heb je lief ook na de AOW

Ik heb je lief, wat moet ik zonder jou
Het zijn maar vier kleine woordjes
En ook al maakt dat ons soms wat bang
Ik heb je lief honderdtien kaatsvelden lang
Ik heb je lief Ik heb je lief... mijn hele leven lang