FANDOM

2,000,406 Pages

StarIconGreen
LangIcon
La ballata de s'isposa 'e mannorri

This song is by Balentes.

A su coro meu aione
Aggodiremur granada
Femmina male couada
Chin d'un omine cumbessu
Giuttu m'ha bentu travessu
Tra funtana mi brullesi
Sa die chi m'ammuresi
Mi ch'eren posa in sa rughe
Pro sos modos chi mi jughe
Pro sos modos chi mi porta
Mezus sepultada e morta
Chi non bennida a su mundu
Orrutta che soe a fundu

Pro curpa de sos inveros
Oh Reina de sos chelos
Nd'appas grazias infinitas
Mama chi m'dadu titta
Nd'appat grazia supra Deu
Primu fuo de recreu
Como soe po disterru
Non b'ha penas in s'inferru
Cantu geo nd'appu pattio
Po sas cosas chi non bio
Po sas cosas chi no intendo
A son urtimus isterremmos
Aggiuntados chin fontana

Su sole mi pare luna
Sa luna mi pare sole
Chin fastiggios e dolores
Chin dolores e fastiggios
De custa penosa figgia
Sa mama nd'ha penadu
Mal'appat tinteri e manu
Mal'appat manu e tinteri
Chi a dadu a su volunteri
Primu de esses como
Su esses bennidu a domo
Chin tres puntos de triccia
Su coro appo una frizza

Chin rancores e brudeles
A una ucca 'e mele
L'han gettadu su velenu
Aggiuntadu chin su prenu
De salude e sorte pacu
Chi fudi a modu chin s'acu
Sa morte mi olio dae
Chi non fudi po ingannae
Sa legge e' Nostra Sennora
E chi custu pensamentu
Ad'a serbie pro esempiu
A cntu si nd'ha a couare
A su coro meu aione
A goddire murgranada.....

External links