FANDOM

1,998,781 Pages

StarIconGreen
LangIcon
Yelling Beasts Of The Wintermoon

This song is by Arkona and appears on the album Nocturnal Arkonian Hordes (2002).

Widzia³em ³zy smutku w œwietle ksiê¿yca odbijane
Dotykaj¹ce mroŸnej dzikiej ich têsknoty
Oczekuj¹ce powrotu starego tysi¹clecia
Daj¹ce strawê krukom Ksiêcia nocy

S³ysza³em rozpaczliwy wrzask milcz¹cych ska³
Pamiêtaj¹cych bitwy w imiê wiecznej chwa³y
I oœlepiaj¹cy blask piorunów rozbudzaj¹cy dzikie demony
W g³êbokich jaskiniach poukrywane

To w³adcy tych krain powracaj¹ w gniewie
Spoczywaj¹c na swych majestatycznych tronach
Sw¹ dum¹ i m¹droœci¹ ukazuj¹ swe oblicza
Niczym wilk szczerz¹cy swe bezlitosne k³y

MroŸny gwi¿d¿¹cy wicher porusza wierzb ga³êzie
Nadal wci¹¿ p³acz¹cych przez minione wieki
Pogañska mg³a szczyty gór pokrywa
A Ich odwieczne przeznaczenie
Pod tronem nocy siê uk³ada
Oczekuj¹c powrotu minionego tysi¹clecia
W mroku...

External links