FANDOM

2,000,014 Pages

StarIconGreen
LangIcon
Odejdê W Dniu Gdy DŸwiêk Zamilknie...

This song is by Arkona and appears on the album Zeta Reticuli: A Tale About Hatred And Enslavement (2001).

[I Will Depart In The Day When Whores Are Silenced...]

Czujê jak dotyk budzi mnie tej nocy
Wyczuwam obecnoϾ nieznanego
Widzê absolut przez zamkniête oczy
S³yszê ten g³os w œrodku mojej duszy
Jak martwe cia³o opuszcza moje ego
Zostaje w nim eliksir przera¿enia
Wkraczam w obszary galaktycznej w³adzy
W³¹czony w Imperium jestem na zawsze jednym z nich
Dotykam kosmosu i praw wszechmocy
Odkrywam wszechœwiat, poznajê czas
Rozwijam intelekt, poszerzam sw¹ wiedzê
Gardzê pospólstwem, niszczê swych wrogów
Dotykam kosmosu i praw wszechmocy
Odkrywam wszechœwiat, poznajê nienawiœæ
Rozwijam intelekt, poszerzam sw¹ wiedzê
Gardzê pospólstwem, niszczê swych wrogów
£¹czê sw¹ duszê z materi¹ bogów
Uwalniam swe cia³o z pogañskich mêk
Bo moja wiara odrzuca dogmaty
Moja moc pozwala osi¹gn¹æ mej duszy absolut
Wszechœwiat jest jednym wielkim imperium
Stworzonym z atomów jak mnogoœæ materii
Bogowie to stwórcy, jednocz¹ swe cia³a
W modlitwie o wiecznoœæ dostrzegam sw¹ moc
£¹czê sw¹ duszê z materi¹ bogów
Uwalniam swe cia³o z pogañskich mêk
Bo moja wiara odrzuca dogmaty
Moja moc pozwala osi¹gn¹æ mej duszy absolut
Zeta Reticuli!!!
Czujê jak dotyk budzi mnie tej nocy
Wyczuwam obecnoœæ nieznanego mi przes³ania
Widzê absolut przez zamkniête oczy
S³yszê ten g³os w œrodku boskiej duszy
Zeta Reticuli...

External links