FANDOM

1,948,260 Pages

StarIconGreen
LangIcon
Niezwykle Uci¹¿liwa Droga Do Gwiazd Oraz Odwieczna Niemoc W Zrozumieniu Prawdy Ukrytej Na Biegunach Strachu...

This song is by Arkona and appears on the album Zeta Reticuli: A Tale About Hatred And Enslavement (2001).

[Unusually Represses The Way To The Stars And Immemorial Debility In Understanding The Truth Hidden At The Poles Of Fear...]

Piramidy drzemi¹ zasypane w piasku mórz
Ziemskie pomniki obcej cywilizacji
Maj¹ inny sens i inne przeznaczenie
Pachn¹ tajemniczym kosmicznym py³em ciemnoœci
MarnoϾ ludzka nie zna granic - tyle lat w niewiedzy
Nie dojrzeliœmy jeszcze do ery kosmosu
To ju¿ nie nasze jest zadanie
My mo¿emy tylko doœwiadczaæ
Zdaj¹c siê na cudz¹ wiedzê

W œladach nieznanego bytu
Szukam podejrzenia prawdy
Ukrytej na biegunach strachu
Uwalniam œwiadomoœæ z getta ziemi
Spogl¹dam na bogów

Kres pogardy wiecznego zrozumienia
Cudze oczy zmieniaj¹ moje zmys³y
Potomkowie bogów - dzieci z³ych intencji
Daj¹ koniec doskona³ej rasy

W œladach nieznanego bytu
Szukam podejrzenia prawdy
Ukrytej na biegunach strachu
Uwalniam œwiadomoœæ z getta ziemi
Spogl¹dam na bogów
Œwiadomoœæ - (kherash) ...