FANDOM

1,993,539 Pages

StarIconGreen
LangIcon
Znów Wedrujemy

This song is by Andrzej Sikorowski.

Znów wêdrujemy ciep³ym krajem,
Malachitow¹ ³¹k¹ morza.
Ptaki powrotne umieraj¹
Wœród pomarañczy na rozdro¿ach.

Na fioletowoszarych ³¹kach
Niebo rozpina p³ynnoœæ arkad.
Pejza¿ w powieki miêkko wsi¹ka,
Zakrzep³a sól na nagich wargach.

A wieczorami w pr¹dach zatok
Noc li¿e morze s³odk¹ grzyw¹.
Jak miêkkie gruszki brzmieje lato
Wiatrem sparzone jak pokrzyw¹.

Przed fontannami per³owymi
No winogrona gwiazd rozdaje.
Znów wêdrujemy ciep³¹ ziemi¹,
Znów wêdrujemy ciep³ym krajem.

External links