Fandom

LyricWiki

88:Hail Black Metal Krieg Pt. 2 - Moloch (Ukr) Lyrics

1,877,260pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share
StarIconGreen
LangIcon
Hail Black Metal Krieg Pt. 2 - Moloch (Ukr)

This song is by 88 and appears on the album Unsere Krieg - Split (2008).

Hail Black Metal Krieg (Part ll)

Êð³çü ìåðåæèâî ÷îðíî-ñð³áëÿñòèõ òóìàí³â,
Âåëè÷ çàáóòèõ íàìè áàæàíü..
Ðåë³ã³é áàãíî äëÿ ñêàë³÷åíèõ ìàñ,
Çàêîí³â ÿðìî æèä³â òà äèá³ë³â..

Õàéëü áëåê ìåòàë êð³ã!!

Öâÿõè ó ò³ëî æèä³âñüêèõ íàä³é..
Çàøìîðã òà ìèëî - ä³òÿì ðàá³â..
Ñèâå êîð³ííÿ æèä³âñüêèõ óò³õ..
Àòîìíèé ñïàëàõ çð³âíÿº óñ³õ..

Õàéëü áëåê ìåòàë êð³ã!!
Õàéëü áëåê ìåòàë êð³ã!!

Ùî íå âèïàëèòü ñîíöå, çàäóøèòü çèìà..
Ùî äîù íå çàëüº, â³òåð çàãóáèòü..
Çåìëÿ á³ëüøå íå ìîæå îòðóòîþ æèòè..
Äîñèòü íàä³é, ïîðà ñïðàâó ðîáèòè..

Pr.Sergiy.
Autumn 2.007

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki