Fandom

LyricWiki

88:Hail Black Metal Krieg Pt. 2 - Moloch (Ukr) Lyrics

1,900,751pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share
StarIconGreen
LangIcon
Hail Black Metal Krieg Pt. 2 - Moloch (Ukr)

This song is by 88 and appears on the album Unsere Krieg - Split (2008).

Hail Black Metal Krieg (Part ll)

Êð³çü ìåðåæèâî ÷îðíî-ñð³áëÿñòèõ òóìàí³â,
Âåëè÷ çàáóòèõ íàìè áàæàíü..
Ðåë³ã³é áàãíî äëÿ ñêàë³÷åíèõ ìàñ,
Çàêîí³â ÿðìî æèä³â òà äèá³ë³â..

Õàéëü áëåê ìåòàë êð³ã!!

Öâÿõè ó ò³ëî æèä³âñüêèõ íàä³é..
Çàøìîðã òà ìèëî - ä³òÿì ðàá³â..
Ñèâå êîð³ííÿ æèä³âñüêèõ óò³õ..
Àòîìíèé ñïàëàõ çð³âíÿº óñ³õ..

Õàéëü áëåê ìåòàë êð³ã!!
Õàéëü áëåê ìåòàë êð³ã!!

Ùî íå âèïàëèòü ñîíöå, çàäóøèòü çèìà..
Ùî äîù íå çàëüº, â³òåð çàãóáèòü..
Çåìëÿ á³ëüøå íå ìîæå îòðóòîþ æèòè..
Äîñèòü íàä³é, ïîðà ñïðàâó ðîáèòè..

Pr.Sergiy.
Autumn 2.007

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.