FANDOM

1,999,066 Pages

koto sato hazu re no abaraya ni hito kurau oni no aritoiu

(wasu wasu wasu) bakuzen
(wasu wasu wasu) dokkou
(wasu wasu wasu) ratsuwan
(wasu wasu wasu) bekkakkou

denkou sekka no haya waza ni tajirogu koe sura kurai keri

(wasu wasu wasu) bakuzen
(wasu wasu wasu) dokkou
(wasu wasu wasu) ratsuwan
(wasu wasu wasu) bekkanko

ono noku setsuna ni oni ga warau
doyo meku mamo naku oniga hofuru

anau ya itomo arare naki matsugo
goukade aburu gouto kurabureba
bakarika mushiro miren nado naimo
mou jiki ware o gousai ga sarau

sanagara kibano surudo sato kitara
ranruno gotoku nikuo hiki sakou
osoreru mune ga haya gane o narashi
shiniyuku ware o kyouki heto sarau

ono noku setsuna ni oni ga warau
doyo meku mamo naku oniga hofuru

ugomeku setsuna ni oni ga warau
ato haku mamo naku okubi to kasu