FANDOM

1,999,240 Pages

joujin nara kataruni ochiru
taijin tote saruno fudega suberu

yukizurino minasamawa monomigasa sukenzome kika

guujin nara kataruni ochiru
enjin tote kourukoto wasuranu

yukizurino minasamawa monomigasa sukenzome kika

shiranuo tada otoshime
mienuo tada oshiyaru
haita tsubaki nomaneba wakaranu

ozanario yamete kushibu hio tomosu
utagurio komete ayakashi o mederu

shiranuo tada otoshime
mienuo tada oshiyaru
shiranuo tada shirasete
mienuo tada miyarite
iranuo tada yurushite
kuenuo tada inashite

kosogi mireba hirarito musasabi