FANDOM

1,999,830 Pages

Hitohi hitoyo ni tsuki wa terazutomo
Kanashimi ni nuetori naku

A ga kaeri misuredo hana wa chirinubeshi
Nagusamuru kokoro wa kenuru ga gotoku

Aratayo ni kamutsudoite
Yo wa ake nuetori naku

Saku hana wa kami ni koinomu
Ikeru yo ni a ga mi kanashimo
Ime wa kenu uramite chiru