FANDOM

1,999,061 Pages

Sekoj den pominuvaš
Nekade vo 5 do 5
Pokraj mojta kuḱa proaǵaš

I so čekor siguren
Nikako da zastaneš
Ni vo prozor moj da pogledneš

Dal slušaš kako ti zboram
A ni glas jas ne sum puštila
Dal slušaš kako te molam
Bez ni eden zbor da izustam

Dojdi samo na eden den
Da bidam bar ednaš so tebe
Vrati mi samo eden den
So nea ḱe bideš život cel

Romanized PencilEdit

Sekoj den pominuvaš
Nekade vo 5 do 5
Pokraj mojta kuḱa proaǵaš

I so čekor siguren
Nikako da zastaneš
Ni vo prozor moj da pogledneš

Dal slušaš kako ti zboram
A ni glas jas ne sum puštila
Dal slušaš kako te molam
Bez ni eden zbor da izustam

Dojdi samo na eden den
Da bidam bar ednaš so tebe
Vrati mi samo eden den
So nea ḱe bideš život cel

Original (Macedonian) PencilEdit

Секој ден поминуваш
Некаде во 5 до 5
Покрај мојта куќа проаѓаш

И со чекор сигурен
Никако да застанеш
Ни во прозор мој да погледнеш

Дал слушаш како ти зборам
А ни глас јас не сум пуштила
Дал слушаш како те молам
Без ни еден збор да изустам

Дојди само на еден ден
Да бидам бар еднаш со тебе
Врати ми само еден ден
Со неа ќе бидеш живот цел