Fandom

LyricWiki

Đorđe Balašević:Triput Sam Video Tita Lyrics

1,909,552pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share
StarIconGreen
LangIcon
Triput Sam Video Tita

This song is by Đorđe Balašević.

TRIPUT SAM VIDEO TITA

Jednom se otac moj sa posla ku}i vratio pre,
odenuo mi prazni~no sve i poveo me na trg.
Bio sam klinac jo{ i bilo mi je tek oko pet
al' dobro pamtim nasmejan svet i sve~an i sretan grad.

Nisam razumeo zastave, gu'vu.
Znao sam tek, ne{to je va'no
jer otac me tad prigrli sna'no,
re~e mi: "Sine, gledaj i pamti".

I ja sam video Tita mar{ala,
legendu tu, slobodotvorca,
~oveka tog, druga i borca.
Tada sam ja video Tita prvi put.

U {kolskim danima o njemu su nas u~ili sve
al' 'ivot nam objasnio tek to kakav je ~ovek Broz.
Bio sam momak ve}, kroz muziku sam tra'io re~,
pred jedan koncert prostruja vest da do}i }e mo'da on.

I ja sam stajao malen, s gitarom.
A predamnom sve, moje detinjstvo,
sloboda, mir, bratstvo-jedinstvo,
predamnom on, nasmejan, ve~an.

I opet sam video Tita mar{ala,
legendu tu, slobodotvorca,
~oveka tog, druga i borca.
Tada sam ja video Tita drugi put.

Bio je peti maj, iz Skoplja me je vodio put.
Na stanicama, du' pruge svud ti{ina i nema bol.
Bitola, Maribor, Rijeka, Nik{i}, Zenica, Bor...
I svaki ~ovek i svaki dom je 'alio du{om svom.

A ja sam video visoke pe}i,
fabrike, dim, {iroke njive,
gradove {to slobodno 'ive,
decu i mir i jato ptica.

I opet sam video Tita mar{ala,
legendu tu, slobodotvorca,
~oveka tog, druga i borca.
Opet sam svud video Tita.

Da, ja sam video Tita mar{ala,
legendu tu, slobodotvorca,
~oveka tog, druga i borca.
Opet sam svud video Tita.