Wikia

LyricWiki

Kashtin:Akua Tuta Lyrics

Talk0
2,669,498pages on
this wiki
Kashtin This song is performed by Kashtin.
Original video
Akua tuta tshekuan kaminekuin
Akua tuta
Naketuenta kiei tshin tshekuan
Kanetaunekuin

Hey hey hey hey
Hey hey hey hey

Akua tuta
Akua tuta tshekuan kakunuene mekuin
Akua tuta
Naketuanta kiei tshin tshekuan kauitshikuin

Hey hey hey hey
Hey hey hey hey

Akua tshe tessinnu
Akua tuta nete kiei tshin kanetaunekuin
Akua tshe mushumenut
Akua kiei tshukumenut eshei
Akua tshe tuassimenut
Akua kiei tsheshimenut eshei

Hey hey hey hey
Hey hey hey hey
Hey hey hey hey
Hey hey hey hey


Translation:


Be careful what you do
Be careful
With what has been given to you
The way you were raised

Hey hey hey hey
Hey hey hey hey

Be careful what you do
With the thing you protect
Be careful what you do
With what has helped you

Hey hey hey hey
Hey hey hey hey

Take care of our land
Be careful of the way you were raised
Take care of our grandfathers
Take care of our grandmothers, too
Take care of your children
And your brother's and sister's children, too

Hey hey hey hey
Hey hey hey hey
Hey hey hey hey
Hey hey hey hey

Around Wikia's network

Random Wiki